1- كدام ماده تراكم پذير تر است؟

الف: گوگرد

ب: فسفر

ج: برم

د:  يد

 

2- حركت ذرات سازنده ي كدام ماده از نوع غلتيدن است؟

الف: ئيدروژن

ب: گوگرد

ج: كلر

د: جيوه

 

3- براي كدام يك از موارد زير كلمه مولكول در نظر گرفته نمي شود؟

الف: اكسيژن

ب: هليم

ج: يد

د: برم

 

4- جرم واحد كدام ماده بيشتر است؟

الف: يخ

ب: آب

ج: نفت

د: چوب

 

5-  ميزان انبساط كدام مورد در حجم هاي مساوي بيشتر است؟

الف: الكل

ب: مس

ج: آهن

د: كلر

 

6- مي خواهيم دماپايي بسازيم كه ميزان حساسيت آن زياد باشد. تيغه هاي فلزي كدام گزينه مناسب است؟

الف: مس و آهن

ب: مس و مس

ج: آهن و سرب

د: مس و آلومينيوم

 

7- كدام تغيير گرماده است؟

الف: تبريد

ب: فرازش

ج: تصعيد

د: ذوب

 

8- دماي ظرف آبي 20 درجه سانتي گراد است دماي آن برحسب فارنهايت و كلوين چقدر است؟

الف: 68و293

ب:  9/41و273

ج: 51و293

د:  32و373

 

9- كدام ماده شبكه ي بلورين تشكيل نمي دهد:

الف: شكر

ب: نمك طعام

ج:  شيشه

د: زاج سفيد

 

10- سه نمونه شكر با آب در غلظت هاي متفاوت تهيه كرده ايم. نقطه انجماد در كدام يك پايين تر است؟

الف: 10 گرم در ليتر

ب:  15 گرم در ليتر

ج: محلول اشباع

د: نقطه انجماد آن ها مساوي است.

 

11- براي ذوب فلز تنگستن از كدام ظرف مي توان استفاده كرد؟

الف: آهني

ب: مسي

ج: سربي

د: هيچ كدام

 

12- هرگاه جسمي در مايعي حل شود نقطه جوش و انجماد در آن چه تتغييري مي كند؟

الف: زياد-زياد

ب: كم-كم

ج: كم-زياد

د: زياد-كم

 

13- به دمايي كه در آن ماده خالص به حالت جامد و مايع در حال تعادل باشد چه مي گويند؟

الف:نقطه ي انجماد

ب: نقطه ذوب

ج: نقطه ذوب و انجماد

د: نقطه اشباع

 

14- به درون چهار ظرف يكسان، آب خالص با دماي متفاوت ريخته ايم، ظرف ها پر شده اند. در كدام دما تعداد ذرات آب بيشتر است؟

الف: يك درجه

ب: دو درجه

ج: سه درجه

د: چهار درجه

 

15- نقطه ذوب و انجماد را فقط در چه اجسامي مي توان مشاهده كرد؟

الف: بي شكل

ب: بلورين

ج: نابلورين

د: فلزات

 پاسخ سئوالات:

 

رديف پاسخ صحيح پاسخ شما
1 ج
2 ج
3 ب
4 ب
5 د
6 د
7 الف
8 الف
9 ج
10 ج
11 د
12 د
13 ج
14 د
15 د

   پاسخ تشریحی سئوالات:

 

1- كدام ماده تراكم پذير تر است؟


 

الف: گوگرد

زيرا برم مايع است و نسبت به سه گزينه ي ديگر كه جامد هستند تراكم پذير تر است.
 

ب: فسفر

ج: برم

 

د:  يد

 

 

2- حركت ذرات سازنده ي كدام ماده از نوع غلتيدن است؟


 

الف: ئيدروژن

 زيرا جيوه مايع است و حركت ذرات سازنده ي مايع از نوع غلتيدن است.
 

ب: گوگرد

ج: كلر

 

د: جيوه

 

 

3- براي كدام يك از موارد زير كلمه مولكول در نظر گرفته نمي شود؟


 

الف: اكسيژن

زيرا هليم يك گاز بي اثر است و به صورت تك اتمي ديده مي شود.

ب: هليم

 

ج: يد

 

د: برم

 

 

4- جرم واحد كدام ماده بيشتر است؟


 

الف: يخ

آب زيرا جرم حجمي آن يك است و ديگر موارد روي آب قرار مي گيرند پس جرم حجمي آنها از يك كمتر است.

ب: آب

 

ج: نفت

 

د: چوب

 

 

5-  ميزان انبساط كدام مورد در حجم هاي مساوي بيشتر است؟


 

الف: الكل

زيرا كلر يك گاز است و ميزان انبساط گازها نسبت به جامدات و مايعات بيشتر است.

 

ب: مس

 

ج: آهن

د: كلر

 

 

6- مي خواهيم دماپايي بسازيم كه ميزان حساسيت آن زياد باشد. تيغه هاي فلزي كدام گزينه مناسب است؟


 

الف: مس و آهن

مس و آلومينيوم زيرا انبساط آلومينيوم از مس و آهن بيشتر است و ميزان انبساط مس از آهن و سرب بيشتر است.

 

ب: مس و مس

 

ج: آهن و سرب

د: مس و آلومينيوم

 

 

7- كدام تغيير گرماده است؟


الف: تبريد

 تبريد همان چگالش است و تبديل مستقيم گاز به جامد است و گرماده مي باشد.

 

ب: فرازش

 

ج: تصعيد

 

د: ذوب

 

 

8- دماي ظرف آبي 20 درجه سانتي گراد است دماي آن برحسب فارنهايت و كلوين چقدر است؟

الف: 68و293

 68و293 زيرا درجه فارنهايت بر اساس فرمول روبرو بدست مي آيد .
 

ب:  9/41و273

 

ج: 51و293

 

د:  32و373

 

 

9- كدام ماده شبكه ي بلورين تشكيل نمي دهد:


 

الف: شكر

زيرا زاج سفيد - شكر و نمك طعام در آب حل مي شوند و شبكه بلورين تشكيل مي دهند ولي شيشه در آب حل نمي شود.

 

ب: نمك طعام

ج:  شيشه

 

د: زاج سفيد

 

 

10- سه نمونه شكر با آب در غلظت هاي متفاوت تهيه كرده ايم. نقطه انجماد در كدام يك پايين تر است؟


 

الف: 10 گرم در ليتر

زيرا هر چه ناخالصي ماده بيشتر باشد نقطه انجماد آن پايين تر است.

 

ب:  15 گرم در ليتر

ج: محلول اشباع

 

د: نقطه انجماد آن ها مساوي است.

 

11- براي ذوب فلز تنگستن از كدام ظرف مي توان استفاده كرد؟
 

الف: آهني

هيچكدام زيرا نقطه ذوب تنگستن از همه موارد بالاتر است و قبل از اينكه تنگستن ذوب شود ظروف ذوب مي شوند.

 

ب: مسي

 

ج: سربي

د: هيچ كدام

 

 

12- هرگاه جسمي در مايعي حل شود نقطه جوش و انجماد در آن چه تتغييري مي كند؟


 

الف: زياد-زياد

 نقطه جوش زياد مي شود و نقطه انجماد كم مي شود.
 

ب: كم-كم

 

ج: كم-زياد

د: زياد-كم

 

 

13- به دمايي كه در آن ماده خالص به حالت جامد و مايع در حال تعادل باشد چه مي گويند؟


 

الف:نقطه ي انجماد

 
 

ب: نقطه ذوب

ج: نقطه ذوب و انجماد

 

د: نقطه اشباع

 

 

14- به درون چهار ظرف يكسان، آب خالص با دماي متفاوت ريخته ايم، ظرف ها پر شده اند. در كدام دما تعداد ذرات آب بيشتر است؟


 

الف: يك درجه

 چهار درجه، آب استثناء دارد زيرا آب چهاردرجه را چه سرد و چه گرم كنيم منبسط مي شود.
 

ب: دو درجه

 

ج: سه درجه

د: چهار درجه

 

 

15- نقطه ذوب و انجماد را فقط در چه اجسامي مي توان مشاهده كرد؟


 

الف: بي شكل

 
 

ب: بلورين

 

ج: نابلورين

د: فلزات

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:54 |

باسمه تعالی

 

1)کدام گزینه درباره � علم � صحیح تر است؟
الف) علم مختص دانشمندان است.               ب) علم مختص دانشجویان است.
ج) علم مجموعه ای از واقعیت هاست.            د) علم همیشه در راه کارهای درست به کار می رود.

 2) کدام یک از رشته های زیر مربوط به �نیرو و انرژی� می باشد؟
الف) فیزیک                 ب) شیمی                ج) زمین شناسی                 د) زیست شناسی
 

 


3) کدام نظریه مربوط به نظریه دالتون نمی باشد؟
الف) اتم ها را می توان شکست و به اتم های دیگر تبدیل کرد.
ب) اتم ها را می توان با یکدیگر پیوند داد و ترکیب ها را به وجود آورد.
ج) اتم ها را نمی توان به وجود آورد.
د) اتم ها را نمی توان از بین برد.
 

 


4) کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
الف) آب                     ب) الکل                    ج) اکسیژن                        د) کربن دی اکسید

 5) دو مولکول آب از چند اتم تشکیل شده است؟
الف) 2                       ب) 4                        ج) 6                                 د) 8

 6) در ذرات سازنده آب کدام حرکت می تواند وجود داشته باشد؟
الف) انتقالی              ب) چرخشی              ج) ارتعاشی                       د) هر سه مورد

 7) به کمک یک دماسنج پزشکی می خواهیم نقطه جوش آب را اندازه بگیریم آیا این کار امکان دارد؟
الف) امکان دارد.                                                   ب) امکان ندارد.
ج) امکان دارد ولی مشکل است.                             د) هر سه مورد می تواند درست باشد.

 8) در چه دمایی م+ولکول های آب بیشترین فشردگی را دارد؟

الف) cا۴                 ب) cاصفر                ج) cا۱۰۰                          د) cا۱۵

 9) کدام مورد از قانون انبساط و انقباض پیروی نمی کند؟
الف) آهن                  ب) شیشه                ج) طلا                               د) لاستیک

 10) در کدام وسیله زیر از دماپا (ترموستات) استفاده نمی شود؟

الف) اتو برقی               ب) رادیو برقی              ج) پلوپز برقی                      د) سماور برقی

 11) حجم های مساوی از چند ماده را به یک اندازه گرم کرده ایم؛ انبساط در کدام مورد بیشتر است؟
الف) سرب                  ب) گوگرد                     ج) کربن                             د) فسفر سرخ

 12) در کدام گروه نقطه ذوب و نقطه انجماد برابر است؟
الف) آهن - شیشه - مس                                   ب) یخ - کره - آهن
ج ) آهن - مس- یخ                                             د) قیر- مس - یخ

 13) ccا۱۰۰ الکل را روی ccا۲۰۰ آب ریخته و نقطه انجماد آب را اندازه گیری می کنیم ؛ کدام جواب می تواند درست باشد ؟

الف) cا۱۵-                ب) c صفر                  ج) cا۱۰۰                         د) cا۲۰۰

 14) افزایش دما باعث می گردد که سرعت تبخیر مایعات افزایش یابد؛ علت آن چیست ؟
الف) ربایش مولکول های بیشتر می شود.
ب‌) سرعت مولکول های بیشتر می شود.
ج) فاصله مولکول های کمتر می شود.
د) هر سه مورد دخالت دارد.

 15) می دانید که عوامل زیادی در سرعت تبخیر مایعات دخالت دارند.کدام گزینه سرعت تبخیر را کم می کنند ؟
الف) مساحت زیاد - رطوبت هوا کم - باد کم
ب) رطوبت هوا کم- باد زیاد - مساحت کم
ج) رطوبت هوا زیاد- مساحت کم - باد کم
د) باد زیاد- رطوبت هوا زیاد - مساحت زیاد

 16 ) اگر همیشه آب راتقطیر کنیم و بعد مصرف کنیم؛ این کار ..................... .
الف) مفید است چون مواد معدنی آن زیاد می شود.
ب) مضر است چون مواد معدنی آن کم می شود.
ج) مفید است چون مواد معدنی آن کم می شود.
د) مضر است چون مواد معدنی آن زیاد می شود.

 17) در بسیاری از مناطق ایران برای خنک کردن هوا از کولر آبی استفاده می شود در کولر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) ذوب                      ب) انجماد                          ج) تبخیر                          د) تصعید
 

 18) در فصل تابستان در شهرهای شمالی ایران احساس خفگی و گرما می  کنیم .چرا؟
الف) کند بودن سرعت تبخیر                                    ب) تبخیر نشدن عرق روی پوست
ج) شرجی بودن هوا                                              د) هر سه مورد

 19) کدام گروه گرماده می باشند؟
الف) انجماد آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال
ب‌) انجماد آب - تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال
ج) تبخیر آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال
د) تبخیر آب- تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال

 20) کدام نمودار نشانگر ماده مخلوط می باشد؟


الف) 
           ب)                       ج)                 د)
 21) کدام یک از مخلوطهای زیر را محلول می گویند؟
ماسه الکل آب الکل آب نمک خوارکی ماسه نمک خوراکی


                                           


الف) 1و3                      ب) 2و3                            ج) 3 و4                          د) 1 و4

 22) ماده ای که تنها از یک جزء ساخته شده است.................
الف) به دو گروه فلز و نافلز تقسیم می شود.
ب) به دو گروه مخلوط همگن و مخلوط ناهمگن تقسیم می شود.
ج) به دو گروه عنصر و ترکیب تقسیم می شود.
د) به دو گروه ترکیب فلزی و ترکیب نافلزی تقسیم می شود.

 23) کدام گزینه آلیاژ می باشد؟
الف) نمک + آب                                                        ب) مس + آهن
ج) اکسیژن + ئیدروژن                                                د) گوگرد + آهن

 24) طلای 16 عیار چه کسری از طلای خالص را دارد؟

الف)                         ب)                            ج)                            د)

 25) ماده ای هستم: مایع و سمی ؛ آتش نمی گیرم و در خشک شویی کاربری دارم. نام من چیست؟
الف) تتراکلرواتان               ب) تینر                     ج) استون                          د) پلوتونیم

 26) در دمای
cا20 چند گرم آهک در ccا10 می تواند حل شود؟

الف)13/0                       ب) 013/0                  ج) 0013/0                         د) 00013/0

 27) گاهی اوقات ماهی های قرمز در تنگ شیشه ای برای تنفس به سطح آب می آیند. علت چیست؟
الف) زیاد بودن اکسیژن آب به علت گرمای زیاد آب
ب) زیاد بودن ئیـدروژن آب به علت گرمای کم آب
ج) کم بودن اکسـیژن آب به علت گرمـای زیاد آب
د) کم بودن ئیـدروژن آب به علت گرمــای کم آب

 28) برای استخراج نمک خوراکی ، آب دریاچه ارومیه را در استخرها ریخته، تا آب بخار شده و نمک خوراکی به دست آید؛ به این روش استخراج چه می گویند؟
الف) تبخیر                 ب) تصعید                     ج) تقطیر                              د) تبلور

 29) جسمی که kgا۲ جرم دارد در ارتفاع cmا۲۰۰ سطح زمین قرار دارد انرژی آن چند ژول است؟
الف) 4000                  ب) 400                        ج) 40                                 د) 4

 30) اگر شخصی در کره ماه 50 نیوتن وزن داشته باشد جرم شخص در کره زمین چند کیلوگرم است؟
الف) kgا۵۰                 ب) kgا۵                       ج) kgا۳۰۰                           د)30اkg

 31) شخصی مسافت 60 متر را در یک دقیقه طی می کند سرعت چند متر بر ثانیه است؟
الف) m/sا۱                 ب) m/sا۶۰                    ج) m/sا۶                              د) m/sا۱۰

 32) عقربه قطب نما همیشه در مسیر خاصی می ایستد. در این پدیده از کدام خاصیت زمین استفاده می شود؟
الف) الکتریکی              ب) مغناطیسی              ج) گرانشی                         د) اصطکاک

 33) سرعت یک خودرو ، در مراحل مختلف ثبت شده است. در کدام مرحله شتاب برابر صفر است؟

               


الف) از A تا B                ب) از B تا C                     ج) از C تا D                         د) از D تا E
 34) بین دو نقطه A و B را با مسیرهای مختلف و اندازه های متفاوت طی کرده ایم .کدام می تواند �جا به جایی � باشد؟
الف) mmا۱۶۰۰۰           ب) cmا۱۵۰۰                    ج) mmا۱۴۰۰۰                     د) cmا۱۳۰۰۰
 

 35) بلندترین مسافت چرخه آب در کجاست؟
الف) در مناطق استوایی                                        ب) در مناطق کویری
ج) در مناطق جنگلی                                             د) در مناطق قطبی

 36) کدام یک از گزینه های زیر میزان شوری آب های نقاط مختلف کره زمین را از کم به زیاد نشان می دهد؟
الف) قطب شمال - قطب جنوب - استوا                         ب) قطب جنوب - قطب شمال - استوا
ج) استوا- قطب شمال - قطب جنوب                             د) قطب شمال - استوا- قطب جنوب

 37) کدام ویژگی مشترک است که براساس آن می توان تیم های فوتبال را طبقه بندی کرد؟
الف) سن                  ب) قد                      ج) مهارت حمل توپ                    د) وزن

 38) کدام جانوران هنگام راه رفتن سرعت کمتری دارند؟
الف) جانورانی که فاصله دست ها با پاها بیشتر باشد.
ب) جانورانی که فاصله دست ها با پاها کمتر باشد.
ج) جانورانی که فاصله دست ها و پاهای آنان از یکدیگر دورترباشد.
د) جانورانی که دست ها و پاهای آنان به یکدیگر نزدیک تر باشد.

 39) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟
الف) سمندر - آفتاب پرست                                    ب) سنجاقک - عقرب
ج) توتیا - خیاردریایی                                             د) عروس دریایی - مرجان

 40) کدامیک دگردیسی کامل دارد؟
الف) ملخ                     ب) کرم                         ج) هزارپا                           د) پروانه

 41) کدام گزینه به کمک ریزوئید ، آب و مواد معدنی را از زمین جذب می کند؟
الف) سرخس ها           ب) خزه ها                    ج) بازدانه ها                      د) پروانه

 42) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟
الف) ریشه                   ب) گل                          ج) ساقه                           د) برگ

 43) چرا در گیاهان بیابانی برگ به تیغ تبدیل شده است؟
الف) برای دفاع از خود                                         ب) برای جلوگیری از تبخیر آب
ج) برای زیبایی                                                  د) برای کار غذاسازی

 44) ذرت مربوط به کدام یک از گروه های گیاهان می باشد.
الف) نهان دانه ها           ب) بازدانه ها                ج) سرخس ها                     د) خزه ها

 45) در کدام گزینه، رابطه همزیستی وجود دارد؟
1. کفشدوزک و شته 2. دلقک ماهی و شقایق دریایی
3. پشه و انسان 4. پرنده و کرم خاکی
الف)1                         ب) 2                             ج) 1 و2                              د) همه موارد

 46) دندان نیش کدام جانور خیلی کوچک است؟ ( در مقایسه با جثه جاندار)
الف) شیر                   ب) گربه                          ج) انسان                            د) گاو

 47) حلزون در کدام گروه جانوری قرار دارد؟
الف) سخت پوستان            ب) خارتنان                  ج) خزندگان                      د) نرم تنان

 48) امروزه اساس طبقه بندی گیاهان داشتن و یا نداشتن کدام قسمت می باشد؟
الف) گل                      ب) میوه                        ج) آوند                               د) دانه

 49) کدام ویژگی ها مربوط به تک لپه ها می باشند؟
الف) اجزای گل مضربی از( 3 ) رگ برگ موازی          ب) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی
ج) اجزای گل مضربی از ( 2 ) رگ برگ  موازی           د) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی

 50) در باره آوند چوبی و آوند آبکش کدام گزینه درست می باشد؟
الف) هردو شیره خام را وارد برگ می کنند.              ب) هر دو شیره پرورده را از برگ خارج می کند.
ج) آوند چوبی شیره خام را وارد برگ می کند.            د) آوند آبکش شیره پرورده را وارد برگ می کند.
 

 


 

پاسخنامه

 

4 3 2 1 26
4 3 2 1 27
4 3 2 1 28
4 3 2 1 29
4 3 2 1 30
4 3 2 1 31
4 3 2 1 32
4 3 2 1 33
4 3 2 1 34
4 3 2 1 35
4 3 2 1 36
4 3 2 1 37
4 3 2 1 38
4 3 2 1 39
4 3 2 1 40
4 3 2 1 41
4 3 2 1 42
4 3 2 1 43
4 3 2 1 44
4 3 2 1 45
4 3 2 1 46
4 3 2 1 47
4 3 2 1 48
4 3 2 1 49
4 3 2 1 50
4 3 2 1 1
4 3 2 1 2
4 3 2 2 3
4 3 2 1 4
4 3 2 1 5
4 3 2 1 6
4 3 2 1 7
4 3 2 1 8
4 3 2 1 9
4 3 2 1 10
4 3 2 1 11
4 3 2 1 12
4 3 2 1 13
4 3 2 1 14
4 3 2 1 15
4 3 2 1 16
4 3 2 1 17
4 3 2 1 18
4 3 2 1 19
4 3 2 1 20
4 3 2 1 21
4 3 2 1 22
4 3 2 1 23
4 3 2 1 24
4 3 2 1 25

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:48 |

باسمه تعالی

 


1) کدام مورد با بقیه فرق می کند؟
الف) تجزیه آب                  ب) تبخیر آب                     ج) انجماد آب               د) جوشیدن آب

 2) وقتی با یک نی در آب آهک بدمید رسوب سفید رنگی تشکیل می شود. نام شیمیائی رسوب چیست؟
الف) کلسیم سولفات       ب) سدیم سولفات            ج) سدیم کربنات           د) کلسیم کربنات

 3) کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند ؟
الف) نگهداری بعضی از داروها در شیشه های قهوه ای

ب) نگهداری نفتالین در شیشه های در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال

د) خشک کردن لباس خیس در باد

 4) کدام تغییر شیمیایی مضر می باشد؟
الف) پختن غذا            ب) تجزیه آب           ج) انفجار مواد منفجره          د) اکسید شدن پنجره آهنی

 5) آزمایش زیر با مقادیر داده شده انجام گرفته است. اگر بعد از آزمایش 8/0 گرم گوگرد دست نخورده باقی بماند؛ با استفاده از �قانون پایستگی ماده� مقدار گوگرد اولیه چند گرم           می باشد؟

 

الف) 4                         ب) 4/2                              ج) 2/3                            د) 3/2

 6) کدام تغییرات زیر گرماده می باشند؟
الف) تشکیل باران � تبخیر آب � آب شدن یخ
ب) انجماد آب - تشکیل باران � تشکیل برفک در یخچال
ج) تشکیل برفک در یخچال - آب شدن یخ - انجماد آب
د) تشکیل باران - آب شدن یخ - تشکیل برفک در یخچال

 7) طرف دوم معادله شیمیایی زیر شامل کدام گزینه می باشد؟

������   <-------------   3H۲  ا+ N۲

                                                مولکولهای هیدروژن      مولکول نیتروژن             

 

الف) دی اکسید نیتروژن            ب) آب اکسیژنه           ج) آمونیاک               د) جوش شیرین
 


 

8) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟
الف) چشم گربه                     ب) آینه                       ج) ستاره                 د) سیاره

 9) وقتی به دیوار سفید نگاه می کنیم، تصویر خودمان را در دیوار نمی بینیم . علت چیست؟
الف) باز تاب منظم نور             ب) باز تاب نامنظم نور          ج) شکست نور            د) جذب نور

 10) در پیرابین از کدام استفاده می شود؟
الف) آینه تخت             ب) آینه محدب                 ج) آینه مقعر               د)موارد الف و ب صحیح است

 11) در کدامین وسایل زیر کانون تشکیل می شود؟

                
 

الف) 1و4                       ب) 1و3                           ج) 2و3                            د) 2و4
 


 

2) با کمک کدام وسایل می توان پدیده شکست نور را نشان داد؟

                      

 

الف) 2 و 3                     ب) 1و 2                          ج) 1 و2 و 3                    د) همه موارد
 


 

13) در دو طرف طیف نور سفید چه رنگ هایی وجود دارد؟
الف) سرخ - نیلی           ب) بنفش - زرد                ج) بنفش - نیلی             د) بنفش - سرخ
 14) از عینک های با عدسی واگرا در کدام بیماری چشمی استفاده می شود؟
الف) پیر چشمی           ب) دور بینی                    ج) نزدیک بینی                د) آستیگماتیسم
 


 

15) یک نوسانگر در یک دقیقه 120 بار حرکت رفت و برگشت دارد. دوره آن را محاسبه کنید.
الف) 2 ثانیه                  ب) 5/0 ثانیه                    ج) 120 ثانیه                   د) 1 ثانیه
 16) در شکل مقابل طول موج چقدر می باشد؟


الف) cmا4                   ب) cmا8                           ج) cmا2                         د) cmا1
 17) در یک نوسانگر سرعت امواج s/اmا5 =
V و دوره آن s ا2/0ا = T می باشد مقدار طول موج ?= را محاسبه کنید.

الف) mا5                     ب) mا20                           ج) mا1                          د) mا25
 18) جسمی مطابق شکل که اندازه آن cmا3 است و در فاصله cmا5 آینه تخت قرار گرفته است فاصله تصویر تا جسم برابر................


الف) cmا5                   ب) cmا10                      ج) cmا15                         د) cmا5/2

 19) کدام گروه جزء امواج مکانیکی می باشد؟
الف) فرا صوت � فروصوت                              ب) فرا صوت - نور

ج) نور - امواج رادیویی                                 د) فروصوت - امواج رادیویی
 20) کمترین طول موج و بیشترین بسامد به ترتیب شامل کدام گزینه می باشد؟
الف) موج رادیویی - موج رادیویی                   ب) گاما - موج رادیویی

ج) موج رادیویی � گاما                                 د) گاما � گاما
 21) اگر یک وزنه 400 گرمی را 20 سانتی متر بالا ببرید چند ژول انرژی مصرف می کنید؟
الف) 200                     ب) 8/0                           ج) 80                            د) 8
 22) گرمای نهان سرب چند ژول می باشد؟
الف) 25000                 ب) 25                            ج) 12000                       د) 12
 23) چگالی کدام گزینه بیشتر می باشد؟
الف) یخ                      ب) مس                         ج) جیوه                          د) طلا
 24) در کدام گزینه گرما به روش همرفتی منتقل می شود؟

 

هوای گرم

هوای گرم

هوای سرد

هوای گرم

هوای سرد

هوای سرد

هوای گرم

هوای سرد

�4�                       �3�                          �2�                     �1�

 

الف) 1                       ب) 2                             ج) 3                               د) 4

 25) شمع اتومبیل در کدام مرحله مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) مرحله مکش                              ب) مرحله فشرده شدن

ج) مرحله آتش گرفتن                          د) مرحله خروج دود

 26) کدام گروه کانی می باشد؟
الف) سنگ کلیه � الماس          ب) استخوان � شکر            ج) مروارید � شیشه            د) طلا � گچ
 27) شکل روبه رو نشانگر کدام کانی می باشد؟

 

 


الف) نمک خوراکی                  ب) ژیپس                       ج) کوارتز                     د) فلدسپات

 28) کدام کانی با بقیه تفاوت دارد؟
الف) کوارتز                        ب) فلد سپات                ج) کانی های رسی            د) میکا
  29) ویژگی های زغال سنگ مرغوب تردرکدام گروه است؟
الف) کربن کم � مواد فرارزیاد � آب کم                          ب) کربن زیاد � مواد فرارکم � آب کم
ج) کربن زیاد � مواد فرارزیاد � آب زیاد                           د) کربن زیاد � مواد فرار زیاد � آب کم
 30) در کدام مناطق زیر مقدار خاک بیشتر می باشد؟
الف) شیب کم � آب و هوا گرم و مرطوب                      ب) شیب زیاد - آب و هوا گرم و مرطوب
ج) شیب کم- آب و هوا سرد و خشک                          د) شیب زیاد - آب و هوا سرد و خشک
 31) ترکیب شیمیائی آن بیشتر از کربن و ئیدروژن می باشد؟
الف) نفت                      ب) خاک                           ج) سنگ                        د) هر سه مورد

 32) کدام سنگ با بقیه متفاوت است؟
الف) مرمر                     ب) ماسه سنگ                  ج) کوارتزیت                    د)گنیس
 33) در کدام بخش از دستگاه گوارش آنزیم ترشح نمی شود ؟
الف) معده                     ب) دوازدهه                        ج) دهان                        د) مری
 34) کدام ویژگی مربوط به سلول های گیاهی می باشد؟
الف) میتوکندری دارند � واکوئول بزرگ ندارند.                 ب) میتوکندری دارند - واکوئول بزرگ دارند.
ج) میتوکندری ندارند - واکوئول بزرگ دارند.                     د) میتوکندری ندارند - واکوئول کوچک دارند.
 35) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟
الف) گلوکز                   ب) آمینو اسید                     ج) نشاسته                    د) سلولز

 36) تجزیه مواد غذایی در درون سلولها به عهده کدام عامل می باشد؟
الف) ریبوزوم                ب) جسم گلژی                    ج) لیزوزوم                       د) میتوکندری

 37 ) کدام گزینه مستقیماً برای سلولهای بدن قابل استفاده نمی باشد ؟
الف) سلولز                 ب) نشاسته                        ج) پروتئین                       د) هر سه مورد

 38) برای شناسایی2میلی لیتر پروتئین از چه موادی و به چه مقدار استفاده می کنند؟
الف) 25 قطره الکل و 25 قطره مس سولفات
ب) 2 قطره ئیدر اکسید سدیم و 2 قطره مس سولفات
ج)25 قطره ئیدر اکسید سدیم و 25 قطره مس سولفات
د) 2قطره محلول ید و 2 قطره مس سولفات

 39) بیماری بری بری در اثر کمبود کدام ویتامین است؟
الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د) B

 40) کدام ویتامین قوه بینایی را تقویت می کند؟
الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د) B

 41) کدام گروه از ویتامین ها در بدن انسان ساخته می شود؟
الف) D � K -B             ب) C � B - K                    ج) A � K � D                        د) B � D - A

 42) شخصی دچار بیماری �کم خونی� می با شد با خوردن کدام یک از مواد زیر به احتمال زیاد بیماری شخص بر طرف می شود ؟
الف) ید                      ب) آهن                          ج) سدیم                             د)کلسیم
 43) مقدار انرژی لازم در شبانه روز برای دخترها و پسرها در کدام �دوره سنی�به هم نزدیکتر است؟
الف) 9تا12 سال         ب) 12 تا 15 سال            ج) 15 تا 18 سال           د) هر سه مورد درست است.
 44) در �هرم راهنمای غذایی � در بالای گروه نان و غلات کدام غذایی بیشتر وجود دارد.
الف) گوشت               ب) میوه                        ج) سبزی                             د) سبزی و میوه

 45) کدام گروه به صورت منطقی طبقه بندی شده است ؟
الف) کربوهیدارت � نمک ها - آب                        ب) کر بو هیدرات � ویتامین � نمک ها
ج) پروتئین � لیپید � ویتامین                              د) آب � نمک ها � ویتامین ها

 46) کدام عضو دستگاه گوارش عمل �جذب آب� را به عهده دارد ؟
الف) روده بزرگ              ب) دهان                       ج) معده                            د) مری

 47) بیشترین �عمل جذب� در کدام عضو دستگاه گوارشی صورت می گیرد ؟
الف) معده                     ب) روده باریک               ج) روده بزرگ                      د) پُرز

 48) اگر مقدار قند مصرف شده خیلی زیاد باشد در بدن به .................. تبدیل می شود.
الف) کربوهیدرات            ب) پروتئین                    ج) لیپید                            د) نشاسته

 49) برای گوارش پروتئین ها کدام مورد زیر لازم است؟
الف) آب                        ب) پپسین                   ج) هیدروکلریک اسید           د) هر سه مورد

 50) کدام قند به آسانی مورد استفاده سلول های بدن می باشد؟
الف) قند معمولی           ب) قند میوه                 ج) قند نان                          د) قند شیر

 

 


 

پاسخنامه

 

4 3 2 1 26
4 3 2 1 27
4 3 2 1 28
4 3 2 1 29
4 3 2 1 30
4 3 2 1 31
4 3 2 1 32
4 3 2 1 33
4 3 2 1 34
4 3 2 1 35
4 3 2 1 36
4 3 2 1 37
4 3 2 1 38
4 3 2 1 39
4 3 2 1 40
4 3 2 1 41
4 3 2 1 42
4 3 2 1 43
4 3 2 1 44
4 3 2 1 45
4 3 2 1 46
4 3 2 1 47
4 3 2 1 48
4 3 2 1 49
4 3 2 1 50
4 3 2 1 1
4 3 2 1 2
4 3 2 1 3
4 3 2 1 4
4 3 2 1 5
4 3 2 1 6
4 3 2 1 7
4 3 2 1 8
4 3 2 1 9
4 3 2 1 10
4 3 2 1 11
4 3 2 1 12
4 3 2 1 13
4 3 2 1 14
4 3 2 1 15
4 3 2 1 16
4 3 2 1 17
4 3 2 1 18
4 3 2 1 19
4 3 2 1 20
4 3 2 1 21
4 3 2 1 22
4 3 2 1 23
4 3 2 1 24
4 3 2 1 25

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:45 |

باسمه تعالی

 


1)کدامیک از دانشمندان زیر، هسته را در قسمت مرکزی اتم می دانست؟
الف) تامسون                    ب) رادرفورد                  ج) نیلز بور                       د) ب و ج

 2) کدام گزینه در مورد عدد جرمی درست می باشد؟
الف) عدد جرمی = تعداد پروتون + تعداد نوترون           ب) عدد جرمی = تعداد الکترون + تعداد نوترون
ج) عدد جرمی = عدد اتمی + تعداد نوترون                د) هر سه مورد درست است.

 3) یون +2 Naا23 چند الکترون دارد؟

                     11
الف) 9                            ب) 11                        ج) 13                              د) 12

 4) نمادهای شیمیایی ‌‌C - Cu - Ca به ترتیب مربوط به کدام عناصر می باشد؟
الف) مس � کلسیم � کربن                                 ب) کلسیم � کربن - مس

ج) کلسیم � مس کربن                                       د) کربن � کلسیم - مس
 


 

14

 
5) کدامیک از اتم های زیر با X   ایزوتوپ می باشد؟

7

 

 

14

 

14

  17   17  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

6

 

8

 

7

 

6

 

 


 

6) کدام اتم ناپایدارتر می باشد؟
 

152

 

182

  190   102  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

60

 

80

 

90

 

50

 

 


 

7) از ترکیب یک مولکول کربن دی اکسید و یک مولکول آب، یک مولکول کربنیک اسید به دست می آید .در یک مولکول کربنیک اسید چند اتم وجود دارد؟
الف) 2                         ب) 4                           ج) 6                               د)8

 8) کدام فرمول مربوط به اتانول می باشد؟
الف) C۲H۵OH               ب) CH۳OH                   ج) C۳H۷OH                     د) C۴H۹OH
 


 

9) در کدام گروه ویژگی های یک یون نوشته شده است؟ (P=پرتون، n=نوترون، e =الکترون)
الف) (6 =اj۱۲) - (p=اj۶) - (nا= e)                      ب) (7 =اj۱۴) - (p=اj۶) - (nا= e)
ج) (8 =اj۱۵) - (p=اj۸) - (nا= e)                         د) (9 =اj۱۶) - (p=اj۹) - (nا= e)

 10) کدام یک با بقیه متفاوت است؟
الف) آسپرین                ب) جوش شیرین               ج) پرتقال                        د) ویتامین C

 11) اگر بر روی شامپو مقداری فنول فتالیین اضافه کنیم .چه رنگی به وجود می آید؟
الف) فرقی نمی کند                 ب) آبی                 ج) زرد                            د) ارغوانی

 12) کدام اسید قوی تر است؟
الف) سرکه               ب) آب لیمو                          ج) اسید معده                 د) شیر

 13) کامل ترین گیاهان که بر روی زمین ظاهر شده اند کدام گزینه می باشد؟
الف) نهان دانگان            ب) بازدانگان              ج) جلبک های دریایی            د) گیاهان هاگدار

 14) چرا در قطب شمال خرگوش قهوه ای وجود ندارد؟
الف) به علت کمبود غذا                                        ب) به علت کمبود نورخورشید
ج) به علت عدم سازگاری با محیط                          د) به علت سرمای زیاد

 15) در برخورد دو ورقه قاره ای چرا هیچ ورقه ای زیر ورقه دیگر نمی رود؟
الف) سختی ورقه ها                                           ب) نرم بودن ورقه ها
ج) سنگی بودن ورقه ها                                       د) جرم یکسان ورقه ها

 16) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟
الف) زمین - مریخ - مشتری                                 ب) زحل � مشتری - نپتون
ج) عطارد � زهره - زمین                                      د) اورانوس � زحل � نپتون

 17) کدام سیاره اتمسفر �غلیظ� دارد؟
الف) عطارد                   ب) زهره                    ج) مشتری                       د) مریخ

 18) جسمی به جرم Kgا1 مسافت Cmا400 را طی می کندکار انجام شده چند کیلو ژول       می باشد؟
الف) 04/                      ب)4/0                       ج) 4                              د) 40

 


 

19) در علم فیزیک به   چه می گویند؟
الف) کیلوگرم                 ب) نیوتن                   ج) وات                          د) ولت

 20) هر اسب بخار (قوه اسب) برابر چند کیلو وات است؟
الف) 746                      ب) 46/7                   ج) 746/0                       د) 6/74

 21) کدام کمیت �یکا� ندارد؟
الف) انرژی              ب) مزیت مکانیکی               ج) بازده                       د) ب و ج صحیح است.

 22) در ماشینی بازده 75/0 اگر از کل کار 80 ژول باشدانرژی تلف شده برابر چند ژول می باشد؟
الف) 60                      ب) 20                            ج) 70                       د) 50

 23) قرقره متحرک شبیه ...................... .
الف) اهرمی که بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم باشد.

ب) اهرمی که بازوهای آن برابرند.
ج) چرخ و محوری که نیروی محرک به چرخ آن وارد می شود.
د) چرخ و محوری که نیروی مقاوم به چرخ آن وارد می شود.

 


 

24) اگر مزیت مکانیکی ماشین بیشتر از یک باشد .کدام مورد درست می باشد؟
الف) ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.               ب) نیروی مقاوم از نیروی محرک بیشتر است.
ج) بازوی محرک از بازوی مقاوم بزرگتر است.              د) هر سه مورد درست می باشد.
 


 

25) کدام گزینه اهرم نوع سوم می باشد؟
الف) موچین                 ب) انبردست                 ج) فندق شکن                   د) الاکلنگ
 


 

26) در کدام گزینه ماشین با �تغییر جهت نیرو� به ما کمک نمی کند؟
الف) قرقره ثابت             ب) اهرم نوع دوم           ج) پیچ                              د) گوه

 27) قیچی معمولی از چند ماشین ساده تشکیل شده است؟
الف) یک                      ب) چهار                       ج) شش                          د) دو

 


 

28) پِی سدها را بسیار مسطح و بزرگ می سازند. علت چیست؟
الف) افزایش نیروی تکیه گاه                              ب) زیاد بودن مساحت سد

 ج) کم شدن فشار سد                                   د) مورد الف و ج

 29) Cm2/N 5 برابر چند پاسکال است؟

الف)                   ب)                   ج) 50000                     د) 5000

 


 

30) اگر لاستیک ماشین را بیش از حد باد کنیم می ترکد. علت آن چیست؟
(منظور از ضربه زن ها بر خورد مولکولهای هوا به دیواره داخلی لاستیک می باشد.)
الف) شدت ضربه زنها بیشتر می شود.                       ب) تعداد ضربه زنها بیشتر می شود.
ج) سرعت ضربه زنها بیشتر می شود.                        د) هر سه مورد درست است.

 31) اگر یک میله شیشه ای را به کیسه نایلونی مالش دهیم و به کمک همان میله برق نما را به روش �القاء� باردار کنیم. کدام حالت زیر در برق نما ایجاد می شود؟

الف)                  ب)                    ج)                  د)
 32) در کدام حالت اتم باردار است؟
الف) تعداد n بیشتر از تعداد p می باشد.                      ب) تعداد n بیشتر از تعداد eمی باشد.
ج) تعداد e بیشتر از تعدادn می باشد.                          د) تعداد pبیشتر از تعداد e می باشد.
 


 

33) درباره ولتاژ و آمپراژ کدام یک درست می باشد؟
الف) هر دو عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشند.
ب) هر دو مقدار جریان الکتریکی می باشند.
ج) ولتاژ عامل ایجاد جریان الکتریکی و آمپراژ مقدار جریان الکتریکی می باشد.
د) ولتاژ مقدار جریان الکتریکی و آمپراژ عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشد.
 


 

34) کدام جمله درباره مقاومت الکتریکی یک رسانا درست است؟
الف) هرچه رسانا بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

ب) هرچه رسانا نازکتر باشدمقاومت آن بیشتر است.
ج) هرچه رسانا گرمتر باشد مقاومت آن کمتر است.

د) هر چه رسانا نازکتر و بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

 35) در علم فیزیک �اهم آمپر� را با چه واحدی نشان می دهند؟
الف) ژول                    ب) وات                        ج) ولت                         د) نیوتن

 36) آهنربای الکتریکی مطابق شکل ساخته ایم. چگونه آهنربا را قوی تر کنیم؟

الف) ولتاژ باطری را زیاد کنیم .
ب) دورهای سیم پیچ را زیاد کنیم.
ج) میله آهنی را بزرگتر کنیم.
د) مورد الف و ب صحیح است.

 37) وقتی یک استخوان ران مرغ را در اسید قرار دهیم، بعد از یک هفته استخوان نرم می شود .علت آن کدام گزینه می باشد؟
الف) مواد معدنی استخوان در اسید حل می شود.                ب) سلولهای استخوانی از بین می روند.
ج) پروتئین استخوان در اسید حل می شود.                         د) موارد الف و ج درست می باشد.

 38) کدامیک از ماهیچه زیر سلول های یک هسته ای و دوکی شکل دارند؟
الف) اسکلتی                ب) صاف                        ج) قرمز                         د) قلب

 39) کدام مثال از ماهیچه های صاف می باشد؟
الف) قلب                      ب) ران پا                       ج) زبان                         د) اطراف لوله گوارش

 40) کدام گزینه مربوط به فعالیت نیمکره راست مغز می باشد؟
الف) خواندن           ب) درک موسیقی           ج) با دست راست نوشتن           د) مهارتهای ریاضی

 41) کدام گروه از ویژگی های نورون های رابط می باشد؟
الف) دندریت کوتاه � اکسون کوتاه                           ب) دندریت بلند � اکسون کوتاه یا بلند
ج) دندریت کوتاه � اکسون کوتاه یا بلند                     د) دندریت بلند � اکسون بلند

 42) کدام هورمون مقدار قند خون را کاهش می دهد؟
الف) انسولین            ب) هورمون رشد                ج) هورمون غده تیروئید               د) هیپوفیز

 43) کدام هورمون باعث �بم شدن صدا� می شود؟
الف) تستوسترون             ب) استروژن                   ج) پروژسترون                   د) هر سه مورد

 44) کدام یک ازاستخوانهای زیر در تولید گلبولهای قرمز خون نقش ندارد؟

الف) دنده ب) جناغ ج) لگن د) ساعد

 45) سلولی مقداری آب جذب کرده و بعد از مدتی آب خود را از دست می دهد. این عمل.............
الف) رشد است.                                                                         ب) رشد نیست.
ج) اول رشد کرده و بعداً رشد خود را از دست داده است.                     د) تقریباً رشد است.

 46) دانش آموزی عدم موفقیت خود را در المپیاد علوم تجربی کمبود وقت اعلام می کند این عمل چه نوع �واکنش دفاعی� می باشد؟
الف) جایگزینی             ب) جبران نقص                  ج) دلیل تراشی                     د) خیالبافی

 47) کپک و مخمر و باکتری به ترتیب از چه طریقی تولید مثل می کنند؟
الف) جوانه زدن � هاگ زایی � دو نیم شدن                 ب) هاگ زایی - جوانه زدن - دو نیم شدن
ج) دو نیم شدن - هاگ زایی - جوانه زدن                     د) هاگ زایی - دو نیم شدن - جوانه زدن

 48) برقراری ارتباط بین بخش های مختلف بدن وظیفه کدام قسمت است؟
الف) مخ              ب) نخاع               ج) دستگاه عصبی محیطی              د) دستگاه عصبی مرکزی

 49) در کدام بلوغ تفاوت دختر و پسر بودن، مشخص می شود؟
الف) روانی                 ب) جنسی                    ج) جسمی                   د) شرعی

 50) نورون ها در کدام مکان به یکدیگر متصل می شوند؟

الف) سیناپس                 ب) مغز                     ج) نخاع                        د) هیچکدام

 

 


 

پاسخنامه

 

4 3 2 1 26
4 3 2 1 27
4 3 2 1 28
4 3 2 1 29
4 3 2 1 30
4 3 2 1 31
4 3 2 1 32
4 3 2 1 33
4 3 2 1 34
4 3 2 1 35
4 3 2 1 36
4 3 2 1 37
4 3 2 1 38
4 3 2 1 39
4 3 2 1 40
4 3 2 1 41
4 3 2 1 42
4 3 2 1 43
4 3 2 1 44
4 3 2 1 45
4 3 2 1 46
4 3 2 1 47
4 3 2 1 48
4 3 2 1 49
4 3 2 1 50
4 3 2 1 1
4 3 2 1 2
4 3 2 1 3
4 3 2 1 4
4 3 2 1 5
4 3 2 1 6
4 3 2 1 7
4 3 2 1 8
4 3 2 1 9
4 3 2 1 10
4 3 2 1 11
4 3 2 1 12
4 3 2 1 13
4 3 2 1 14
4 3 2 1 15
4 3 2 1 16
4 3 2 1 17
4 3 2 1 18
4 3 2 1 19
4 3 2 1 20
4 3 2 1 21
4 3 2 1 22
4 3 2 1 23
4 3 2 1 24
4 3 2 1 25
+ نوشته شده توسط رضامنصوری در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:44 |
درجلسه ای که درتاریخ ۱۴/۸/۸۸درسالن گروههای آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان دلفان برگزار

گردیدباپیشنهادسرگروه درس علوم تجربی واستقبال دبیران مصوب شدالمپیادعلوم تجربی هر۲ماه یکباردرکلیه مدارس راهنمایی سطح شهروروستا برگزارشودومسئولین اداره نیزدراین رابطه قول مساعدت وهمکاری دادندومقررشددرپایان هرالمپیادمدیران مدارس نفرات اول تاسوم هرپایه راموردتشویق قراردهندوطرح سئوالات نیزتوسط سرگروه درس علوم تجربی می باشد یک نمونه ازآن دراختیارمدیر مدارس قرارگیردوآنهارابه تعداددانش آموزان مدرسه تکثیرودراختیارآنهاقراردهندساعت المپیاددرسری صبح۳۰/۱۱دقیقه وسری عصر۳۰/۱۶دقیقه می باشدکه موردبازدیدمسئولین اداره قرارخواهدگرفت.

زمانبندی المپیادعلوم تجربی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

((بنام خداوند بخشنده ي مهربان))

((جدول زمان بندي المپياد علمي علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي درسال تحصيلي89-88))

 

پايه سوم راهنمايي

پايه دوم راهنمايي

پايه اول راهنمايي

تاريخ وروزآزمون

شماره آزمون

ازصفحه1تاصفحه44

ازصفحه1تاصفحه41

 

40ازصفحه1تاصفحه

10/9/88 سه شنبه

1

ازصفحه1تاصفحه76

ازصفحه1تاصفحه76

 

70ازصفحه1تاصفحه

 

23/10/88 چهارشنبه

2

ازصفحه1تاصفحه105

ازصفحه1تاصفحه108

 

ازصفحه1تاصفحه101

20/12/88 پنج شنبه

3

ازصفحه1تاصفحه135

ازصفحه1تاصفحه135

 

ازصفحه1تاصفحه130

28/1/89 شنبه

4

ازصفحه1تاصفحه156

ازصفحه1تاصفحه170

 

ازصفحه1تاصفحه159

12/2/89 يك شنبه

5

 

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 21:25 |

تقطیر

 

 

          اطلاعات اولیه       

روش جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول گوناگونند. یکی از این روش‌ها فرآیند تقطیر است که خود روش‌های مختلفی دارد و از جمله کاربردهای مهم آن در پالایش نفت و جدا سازی اجزایی آن است.

 

         تعریف تقطیر        

تقطیر ، جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول با روش تبخیر و تراکم است.

          انواع تقطیر         

 

·         تقطیر ساده:
اجزای سازنده محلولی از یک ماده حل شده غیر فعال را می‌توان با تقطیر ساده از هم جدا کرد. برای این کار محلول را می‌جوشانیم تا حلال فرار، تبخیر و از ماده حل شده جدا شود. با سرد کردن بخار (میعان) ، حلال مایع جمع آوری می‌شود و ماده حل شده به صورت باقی مانده تقطیر باقی می‌ماند.

·         تقطیر جز به جز:
اجرای سازنده محلول شامل دو جز فرار را که از قانون رائول پیروی می کند، می توان با فرآیند تقطیر جز به جز از هم جدا کرد. طبق قانون رائول ، فشار بخار محلول برابر با مجموع اجزای بخار سازنده آن است و سهم هر جز برابر با حاصلضرب کسر مولی آن جز در فشار بخار آن در حالت خاص است.

 

   مراحل تقطیر با استفاده از قانون رائول    

·         در تقطیر محلولی از A و B ، غلضت A در بخاری که خارج شده و مایع می‌شود بیش از غلضت آن در مایع باقی مانده است. با ادامه عمل تقطیر ، ترکیب درصد اجزا در بخار و مایع دائما تغییر می‌کند و این در هر لحظه عمومیت دارد. با جمع آوری مایعی که ازسرد شدن بخار حاصل می‌شود و از تقطیر مجدد آن و با تکرار پی در پی این عمل ، سرانجام می‌توان اجزای سازنده مخلوط اصلی را به صورتی واقعا خالص به دست آورد.

·         سیستمهای که از قانون رائول انحراف دارند بر دو نوع هستند:

 

۱-  سیستمهای که از قانون رائول انحراف مثبت دارند:
در این حالت در منحنی فشار کل ، ماکسیممی وجود دارد. این ماکسیم مربوط به محلولی ، با ترکیب درصد معینی است که فشار بخار آن بالاتر از فشار بخار هر یک اجزای خالص است. این نوع محلول که محلول آزئوتروپ با نقطه جوش مینیمم نام دارد، در دمایی به جوش می‌آید که پایین‌تر از نقطه جوش هر یک از اجزای آن در حالت خاص است.

۲-   سیستمهای که از قانون رائول انحراف منفی دارند:
اگر سیستمی انحراف منفی از قانون رائول نشان دهد، در منحنی فشار کل مینیممی وجود خواهد داشت. محلولی که غلظت متناظر با این مینیمم دارد، فشار بخاری خواهد داشت که در هر دمایی ، پایین‌تر از فشار بخار هر یک از اجزای آن در حالت خاص است. چنین محلولی در دمایی بالاتر از نقطه جوش هر یک از اجزای سازنده در حالت خاص ، می‌جوشد. این محلول آزئوتروپ با نقطه جوش ماکسیم نامیده می‌شود.

       تعادل بخار با محلول آزئوتروپ      

 

بخار در حالت تعادل با مایع آزئوتروپی چگونه به دست می‌آید؟


بخار در حالت تعادل با مایع همگن که نقطه جوش ماکسیمم یا مینیمم دارد، دارای همان غلظتی است که مایع آن دارد. از این رو آزئوتروپ‌ها ، مانند مواد خالص ، بدون تغییر تقطیر می‌شوند. از محلول جز به جز یک محلول دو جزئی که آزئوتروپی تشکیل می‌دهند، سرانجام یک جز خالص ، و آزئوتروپ حاصل می‌شود ولی دو جز آن به صورت خالص به دست نمی‌آید.

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 21:5 |
نزیکترین همسایه زمین ماه است نیمی ازکره ماه بواسطه تابش نورخورشیدروشن ونیمی دیگرتاریک است.سطح کره ماه پوشیده ازدشتهای بسیاربزرگی می باشدکه دریا نامیده می شود.

می دانیم که درماه آب وجودنداردولی علت این که دشت های خشکی کره ماه رادریا نامیده انداین است که ستاره شناسان درقدیم تصورمی کردندکه این دشتهاپرازآب هستندولی بامطالعات بعدی وهچنین سفربه کره ماه نادرستی آناثبات گردید.

ماه در۲۷ویک سوم روزیک باربه گردزمین می گرددمدارگردش ماه دایره نیست بلکه این مداربیضی شکل است.

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 20:23 |
اگربخواهیم بیشتروبیشتردرباره عظمت جهان هستی بدانیم بهتراست که قدری راجع به راه شیری بدانیم.

راه شیری دایره غول پیکرونامنظمی ازستاره ها می باشدکه بااستوای آسمانی زاویه ای درحدود۶۰درجه می سازد.

نورمدت ۸دقیقه وقت لازم داردتاازخورشیدبه زمین برسد.برای رسیدن نورازمراکزکهکشان به خورشیددرحدود۲۷۰۰۰سال وقت لازم می باشد.کهکشان به دورمرکزخودمانندیک چرخ گردش             می کندوماکه دردرون آن هستیم بایدمدت ۲۰۰ سال با آن حرکت کنیم تایک دورآن گردش نماید.

مقیاس های معمولی بشرازقبیل کیلومتروفرسخ برای اندازه گیری فاصله سیارات چون ازمابسیاردورهستندکافی نیست .روی همین جهت دانشمندان متوسل به سرعت سیرسریع ترین موجودات روی زمین یعنی نورشده اندومقیاسی به نام سال نوری برای سنجیدن این فاصله انتخاب   کرده اندوراه آسان تری برای شرح دادن فاصله سیارات پیداکرده اند.

همان طورکه می دانیدسرعت سیرنوربسیارزیاداست ونبایدتوقع داشته باشیدهمان طورکه جهت وسیرحرکت یک اتومبیل رادرجاده می بینید جهت ومسیرحرکت نورراهم مشاهده کنید. اماهمان طورکه یک اتومبیل مدت زمانی رااحتیاج داردتاازیک نقطه به نقطه دیگربرودنورهم مدت زمانی رامصرف می کندتا ازیک ماده به چشم ما بتابد.واین درحقیقت دلیل این است که ماستارگان بالای سرمان راخیلی       نزدیک ترازفاصل حقیقی که دارندمشاهده می کنیم.یعنی سرعت سیرنوری ک ازاین ستارگان به چشمان ما می تابدفاصله اشان رانزدیک نشان می دهد.

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 20:17 |

 

((به نام خداوندبخشنده ي مهربان))

ويژگي هاي معلمان خوب :

 

1-معلمان خوب هدف دارند.

2-معلمان خوب منتظرموفقيت همه دانش آموزان هستند.

3- معلمان خوب مي توانندبا ابهام كاركنند.

4- معلمان خوب براي رسيدن به نيازهاي بچه هاتغييرمي كنندومنطبق مي شوند.

5- معلمان خوب متفكرهستند.

6- معلمان خوب ازندانستن ناراحت نمي شوند.

7- معلمان خوب الگوهاي نقشي خوب دارند.

8- معلمان خوب ازكارشان ودانش آموزانشان لذت ميبرند.

9-معلمان خوب داراي سادگي ‘رحم وصبر مي باشند.

 

گردآوري كننده:رضامنصوري سرگره علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:21 |

 

 

((به نام خداوندبخشنده ي مهربان))

 

كه يكي ازكارآمدترين روشهاي مطالعه است: Pq5Rمراحل روش مطالعه

1-پيش مطالعه كلي وجزئي.

2-سئوال گذاري .

3- خواندن.

4-خلاصه نويسي.

5-مروركردن.

6-تفكركردن.

7-تازه كردن مطالعه(مروركردن ).

 

گردآوري كننده:رضامنصوري سرگره علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:17 |
 

 

((به نام خداوندبخشنده ي مهربان))

 

عوامل موفقيت درتحصيل:

 

1-روش مطالعه

 

2-روش برنامه ريزي.

 

 

3- روش امتحان دادن.

 

 

4-مسائل حاشيه اي وروحي ورواني.

 

 

گردآوري كننده:رضامنصوري سرگره علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 0:14 |

اعضایی که در بدن ایجاد حرکت می کنند، ماهیچه نام دارند. حرکت یکی از کارهای مهم بدن است که با همکاری استخوانها و ماهیچه ها انجام می شود. ماهیچه ها به استخوانها می چسبند، به علت خاصیت انقباض و انبساط خود می توانند مفاصل را خم و راست کنند و باعث حرکت استخوانها شوند. به این ترتیب انسان می تواند تمام و یا قسمتی از بدن خود را حرکت دهد؛ یعنی کارهایی مثل ایستادن، نشستن، راه رفتن و غیره را انجام دهد.
سه نوع ماهیچه وجود دارد: ماهیچه مخطط که باعث حرکت استخوانها و در نتیجه حرکت بدن می شود و همچنین ایجاد وضعیتهای مختلف در بدن مثل حالت ایستاده، نشسته و خوابیده و دیگری ایجاد حرارت.
ماهیچه قلب، که فقط یکی است و با حرکات مخصوص مانند تلمبه کار می کند و خون را در رگها به جریان می اندازد؛ و بالاخره ماهیچه صاف که درجدار معده، روده ها، رگها، و غیره قرار دارد و باعث حرکات مخصوص آنها می شود.

ساختمان ماهیچه


هر ماهیچه یک عضو است و از چند نوع بافت درست شده است. بافت اصلی ماهیچه ها بافت ماهیچه ای مخطط است که بافت همبند و عصبی نیز در آنها وجود دارد. ماهیچه ها اندازه های مختلف دارند: بعضی مانند ماهیچه ای در گوش میانی بسیار کوچک و بعضی مانند: ماهیچه چهار سر ران بسیار بزرگ هستند؛ و از نظر شکل نیز به شکلهای دوکی، دوشاخه، سه شاخه، پهن، و غیره وجود دارند. رشته های ماهیچه ای (سلولهای ماهیچه ای) موجود در ماهیچه به طرق مختلف قرار می گیرند. در بعضی به صورت مایل و در برخی دیگر مثل شعاعهای یک دایره از یکدیگر دور می شوند.

بافت همبند در ماهیچه


ورقه ای از بافت همبند بسیار محکم دور ماهیچه را پوشانده است که در بعضی نقاط به داخل ماهیچه می رود و اطراف چند رشته ماهیچه ای را احاطه می کند. رشته های ماده بین سلولی این هر سه پوشش به رشته هایی که ماهیچه را به استخوان و اعضای دیگر می چسبانند وصل است، و همین امر باعث می شود که ماهیچه محکم به استخوان متصل شود.
در هر انتهای ماهیچه قسمتی طناب مانند وجود دارد که از بافت همبند بسیار محکم است و زردپی نامیده می شود. رشته های ماده بین سلولی زردپی از یک طرف به دورن ماهیچه نفوذ می کنند، و از طرف دیگر با رشته های بافت بسیار محکم دور استخوان، یعنی ضریع، یکی می شوند. گاهی ورقه ای از بافت همبند محکم از ورقه همبند دور ماهیچه جدا شده و ماهیچه را به عضو مجاور، که معمولاً ماهیچه دیگری است، وصل می کند. این ورقه زردپی آنقدر محکم هستند که معمولاً در اثر ضربه پاره نمی شوند و حتی ضربات شدیدی که استخوان را می شکند با ماهیچه را پاره می کند، معمولاً به آنها صدمه نمی زند.
اطراف بدن انسان را دو ورقه از بافت همبند پوشانده است: یکی ورقه ای که چندان محکم نیست در زیر پوست قرار دارد، و دیگری ورقه ای بسیار محکم و عمیقتر که در زیر ورقه سطحی قرار گرفته است. شعباتی از این ورقه محکم عمقی جدا می شوند که به ورقه های همبند اطراف کلیه ماهیچه های بدن وصل می شوند. این ورقه به اعضای دیگر بدن، مانند ششها، قلب، کبد، معده، و روده ها نیز متصل می شود. به این ترتیب شبکه ای محکم از بافت همبند وجود دارد که هر کدام از اعضای بدن در داخل یکی از حفره های آن قرار می گیرند. از بافت همبند محکم اطراف ماهیچه، رشته هایی جدا می شوند که شبکه ای را در داخل ماهیچه تشکیل می دهند. در داخل هر شبکه چندین رشته ماهیچه ای قرار دارد که از این شبکه های کوچک نیز شبکه هایی جدا می شوند و شبکه های ظریفتری را تشکیل می دهند. در داخل این شبکه های ظریف رشته های ماهیچه ای قرار دارند.

برای دیدن فیلم اینجا را کلیک کنید اینجا

 

عصب ماهیچه


دو نوع عصب به ماهیچه می رود:

1.عصب حرکتی، که دستور حرکت را به ماهیچه می برد؛
2.عصب حسی، که وضعیت ماهیچه را به سازمان مرکزی گزارش می دهد.

عصب حرکتی در ماهیچه چند شاخه می شود که هر یک از این شاخه ها نیز به نوبه خود به انشعابات کوچکتری تقسیم می شوند. هر یک از این شاخه های اعصاب انتهایی، به علاوه رشته های ماهیچه ای تحت کنترلش، یک واحد حرکتی نامیده می شوند. در ماهیچه هایی که حرکاتشان ضعیف است، هر واحد حرکتی دارای تعداد کمی رشته ماهیچه ای است؛ مثلاً، در ماهیچه های انگشتان دست، عصب واحد حرکتی فقط پنج یا شش رشته ماهیچه ای را فرماندهی می کند، ولی در ماهیچه هایی که حرکات قویتری دارند، واحد حرکتی دارای تعداد زیادی رشته ماهیچه ای است و تعداد رشته های عصبی، که سمت فرماندهی دارند و به وجودشان چندان نیاز نیست، کم است. مثلاً، در ماهیچه های شکم هر واحد حرکتی دارای حدود صد رشته ماهیچه ای است.

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:16 |طحال، اندام پهنی است که ـ پهلوی معده ـ جای دارد. ولی هرگز جزء دستگاه گوارش نیست؛ بلکه بیشتر به دستگاه گردش خون ارتباط دارد. شاید هم مهم نبود اگر آن را در جای دیگری در بدن قرار‌ می‌دادند.
در اندام یک انسان تندرست، حدود ده میلیون گویچه قرمز، در ثانیه، نابود می‌شوند. البته گویچه‌های مرده احتیاج به جایگزین دارند. برای انجام این کار، سه قسمت مختلف در بدن فعالیت می‌کنند:
مغز استخوان
کبد
3ـ طحال
گویچه‌های قرمزی که باید در بدن ذخیره شوند تا در فوریت‌ها به‌کار آیند، در طحال پس‌انداز می‌شوند. گویچه‌های فرسوده نیز باز در طحال به نابودی می‌روند.
برخی از گویچه‌های سفید خون به‌نام لنفوسیت‌ها، در طحال و مغز استخوان ساخته می‌شوند. هنگامی که کمبود شدید خونی، به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد، طحال تعداد فراوانی گویچه قرمز را آزاد می‌کند تا جای آن کمبود را پر کنند.
پس می‌بینید که طحال چه کارهای مهمی برای بدن ما انجام می‌دهد.
+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:15 |

((مقدمه اي درباره حشرات))

شاخه بندپایان موفق‌ترین جانوران بوده و نسبت به سایر شاخه‌ها از تعدد و تنوع بی‌شماری برخوردارهستند. بطوری که از میان قریب به یک میلیون و پانصد هزار گونه جانوری شناخته شده 4/3 آن را بندپایان به خود اختصاص می‌دهند. بسیاری ازبندپایان برای ما شناخته شده هستند بویژه حشرات که در اکثر زیستگاهها بسر می‌برند. موفقیت این شاخه از جانواران ، نتیجه ساختمان اساسی بدن بویژه سازمان قطعه قطعه‌ای و اسکلت خارجی کیتینی آنهاست. بندپایان شامل چندین زیر شاخه هستند.


زیر شاخه آرواره‌داران

قطعه می‌نماید. سینه ، شکم یا تنه قطعه قطعه است. در سر یک یا دو جفت آرواره و بدن دارای سر سینه و شکم یا سر است. سر سینه یا سر از خارج بدون دو جفت ماگزیلا وجود دارد. سخت پوستان ، صد پایان ، هزار پایان و حشرات در این زیر شاخه قرار می‌گیرند.

رده حشرات

حشرات یا شش پایان ساکن خشکی هستند و بعضی بطور ثانویه آبزی شده‌اند. سر 6 قطعه وسینه 3 قطعه است که معمولا دارای 3 جفت پا و دو جفت بال است. شکم اصولا 11 قطعه بدون زواید حرکتی دارد. چشمها مرکب و ساده‌اند. بیش از 800 هزار گونه دارند.

حشرات به دو رده بالداران و بدون بالان رده بندی می‌شوند.

زیر رده بدون بالان

انواع ابتدایی ، بدون بال و بدون دگردیسی هستند.

راسته پرتورا:

 فاقد شاخک بوده و اولین جفت پاهای حرکتی به اندامهای حسی مبدل گشته‌اند. فاقد چشم ساده و مرکب و دارای چشم کاذب هستند. لوله های مالپیگی به صورت برجستگیهای کوچکی تحلیل رفته اند. سیستم تراشه‌ای ساده بوده و یا اصلا فاقد آن می‌باشند. بدن 12 مفصلی و فاقد زایده سرسی است. پیش از کامل شدن تعداد مفاصل شکمی از تخم خارج شده لذا اصطلاحا آنامورف هستند..

راسته دیپلورا :

این راسته را آپتر نیز می‌نامند. بدن کوچک و نرمی داشته و محیطهای تاریک و مرطوب را ترجیح می‌دهد. دارای شاخک طویل و فاقد چشم‌اند. شکم 11 مفصلی و دارای سرسی است. لوله‌های مالپیگی پاپیلایی شکل می‌باشند.

راسته کلمبولا :

دارای بدنی نرم و کوچک و شاخکهای کوتاه می‌باشند. چشمهای مرکب کوچک و یا تحلیل رفته‌اند. معمولا جهنده بوده و این عمل را بواسطه عضو جهنده خاصی انجام می‌دهند. فاقد سرسی شکلی و لوله‌های مالپیگی می‌باشند. پوست اندازی به صورت اپی‌مورف است. یعنی تعداد مفاصل شکمی جانور به هنگام خروج از تخم کامل می‌باشند از این راسته جنس انوتوموبریا را می‌توان نام برد.

راسته تیزانورا :

خصوصیات بسیار نزدیک با راسته تیزانورا دارد و اصطلاحا دم مویی نامیده می‌شوند. اعضای راسته تیزانورا که ماهی نقره‌ای نیز نامیده می‌شوند. دارای بدن نسبتا طویل و فلس‌داری می‌باشند. شاخکها طویل و چشمهای مرکب رشد کرده‌اند. تعداد مفاصل شکمی 12 عدد بوده و در انتها به سرسی طویلی ختم می‌شود و لوله‌های مالپیگی و تراشه‌ها بسیار رشد یافته‌اند. از این راسته جنس ترموبیوس را می‌توان ذکر کرد.

 

زیر رده حشرات بالدار

راسته راست بالان:

ملخها ، سوسریها و جیرجیرکها در این راسته قرار دارند. قطعات دهانی خورد کننده هستند. بالهای جلویی باریک و بالهای عقبی نازک و تاشده در زیر بالهای جلویی هستند. بسیاری بدون بال هستند. گیاهخوارند و 25 هزار گونه دارند.

راسته پوست بالان :

قطعات دهانی خورد کننده هستند. بالهای جلویی کوتاه و بالهای عقبی بلند و نازک هستند. در نقاط تاریک بسر می‌برند. شب فعال هستند و 1200 گونه دارند.

راسته ایزوپترا یا جوربالان :

موریانه‌ها در این گروه قرار دارند. بالها مشابه و نازک هستند. زندگی اجتماعی دارند. بیشتر ساکن مناطق گرمسیری هستند. چند شکلی دارند و 2000 گونه دارند.

راسته سنجاقکها :

سنجاقک در این راسته قرار دارد. بالها مشابه و دارای رگبالهای تور مانند هستند. بال سنجاقکها به سمت عقب تا نمی‌شود اما در گروهی از آنها بالها در هنگام استراحت تا می‌شوند. چشمهای مرکب بسیار مشخص دارند. شکم باریک و دراز است. صیاد هستند. آبششهای نایی دارند. 5000 هزار گونه دارند

. راسته نوروپترا :

مورچه‌گیرها در این گروه قرار دارند. بالها مشابه هستند. لارو دارای قطعات دهانی خورد کننده یا مکنده است. گوشتخوارند و از حشرات و کنه‌ها تغذیه می‌کنند. 5000 گونه دارند.

راسته پولک بالان :

پروانه‌ها و بیدها در این گروه قرار دارند. دارای خرطوم هستند. در بیدها بال در زمان استراحت افقی می‌ماند. شاخکها پرمانند و یا رشته‌ای هستند.

راسته دوبالان :

مگسها و پشه‌ها در این گروه قرار دارند. قطعات دهانی سوراخ کننده و مکنده هستند و قسمتی از آنها در خرطوم واقع است. بالهای عقبی کوچک است. 100 هزار گونه دارند.

تولید مثل در حشرات :

به جز چند مورد استثنایی عمل لقاح از طریق جفتگیری صورت می‌گیرد و تخم گذاشته می‌شود. در جنین جوانه‌های مولد زواید بدن به توالی از جلو به عقب ظاهر می‌شوند. هنگامی که لارو سر از تخم بیرون می‌آورد. شبیه جانور بالغ است و فقط کوچکتر هستند. لاروها طی پوست اندازیهای متوالی رشد می‌کنند و سرانجام محفظه‌هایی در دیواره بدن پدید می‌آید و دیسکهای شفیره‌ای شروع به پیدایش می‌کند. تغییر شکل لارو کرمی شکل به جانور بالغ در درون پیله انجام می‌شود. در این مرحله محفظه‌هایی که محتوی دیسکهای شفیره‌ای هستند باز می‌شوند و زواید جانور کم کم ظاهر می‌شوند.

 

تهيه كننده :رضامنصوري سرگروه علوم تجربي شهرستان دلفان

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:8 |

 

((بنام خداوندبخشنده مهربان))

((ليست موادموردنيازآزمايشگاه درس علوم تجربي سال سوم راهنمايي درسال تحصيلي 89-88))

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

 

 

رديف

 

 

زنگ اخبار

71

 

 

قرقره ثابت

36

 

 

سديم

1

 

 

مدل اسكلت انسان

72

 

 

قرقره متحرك

37

 

 

گوگرد

2

 

 

پوستر مفصل

73

 

 

قرقره مركب

38

 

 

آرگون

3

 

 

پوست انواع ماهيچه

74

 

 

سطح شيب دار

39

 

 

كريپتون

4

 

 

پوستردستگاه عصبي

75

 

 

چرخ ومحور

40

 

 

مس

5

 

 

پوسترنرون

76

 

 

گوه

41

 

 

متان

6

 

 

پوسترمخ

77

 

 

پيچ

42

 

 

گلوكز

7

 

 

پوسترمخچه

78

 

 

اهرم

43

 

 

دي اكسيدنيتروژن

8

 

 

پوسترمخ

79

 

 

خط كش

44

 

 

اتانول

9

 

 

پوسترنخاع

80

 

 

وزنه

45

 

 

آمونياك

10

 

 

پوستردستگاه توليدمثل جانوران

81

 

 

نخ

46

 

 

اتيلن گليكول

11

 

 

پوسترلقاح درگياهان

82

 

 

گيره

47

 

 

باتري كتابي9ولتي

12

 

 

پوسترگياهان گل دار

83

 

 

پايه فلزي

48

 

 

لامپ 9ولتي

13

 

 

پوسترقسمتهايي گل

84

 

 

سطل

49

 

 

سرپيچ لامپ9ولتي

14

 

 

وازلين

85

 

 

چهارچرخه كوچك

50

 

 

ميله كربني

15

 

 

پوستر اسپرم وتخمك

86

 

 

مكعب مستطيل چوبي

51

 

 

سيم

16

 

 

پوستربيضه ها

87

 

 

چاقو

52

 

 

آب مقطر

17

 

 

پوسترتخمدان

88

 

 

لوله پليكا

53

 

 

نمك

18

 

 

 

89

 

 

شانه

54

 

 

ليوان يكبارمصرف

19

 

 

 

90

 

 

بادكنك

55

 

 

كاغذليتموس

20

 

 

 

91

 

 

ميله پلاستيكي

56

 

 

براده آهن

21

 

 

 

92

 

 

برق نما

57

 

 

برموتيمول بلو

22

 

 

 

93

 

 

باتري(قوه)

58

 

 

جوهرنمك

23

 

 

 

94

 

 

ولت سنج

59

 

 

فنل فتالين

24

 

 

 

95

 

 

آمپرسنج

60

 

 

هيدروكسيدسديم

25

 

 

 

96

 

 

اهم سنج

61

 

 

انواع تورنسل

26

 

 

 

97

 

 

تيغه روي

62

 

 

سنجph

27

 

 

 

98

 

 

تيغه مسي

63

 

 

پوسترمولكول دي ان آ

28

 

 

 

99

 

 

لامپ3ولتي

64

 

 

چراغ الكلي

29

 

 

 

100

 

 

قوه1.5ولتي

65

 

 

پوسترستاره ها وسيارات

30

 

 

 

101

 

 

كليدمداري

66

 

 

نقاله

31

 

 

 

102

 

 

انواع آهن ربا

67

 

 

ني

32

 

 

 

103

 

 

قطب نما

68

 

 

شاغول

33

 

 

 

104

 

 

سيم نازك مسي

69

 

 

نيروسنج

34

 

 

 

105

 

 

سيم لاكي نازك

70

 

 

ترازو

35

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:7 |

 

((بنام خداوندبخشنده مهربان))

((ليست موادموردنيازآزمايشگاه درس علوم تجربي سال دوم  راهنمايي درسال تحصيلي 89-88))

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

 

 

رديف

 

 

انواع آنتي ژن

71

 

 

ميله فلزي

36

 

 

شمع

1

 

 

انواع آنتي كور

72

 

 

پونز

37

 

 

گوگرد

2

 

 

تيغ

73

 

 

ميله شيشه اي

38

 

 

مس سولفات

3

 

 

سرم خون

74

 

 

قاشق چوبي-فلزي-پلاستيكي

39

 

 

همزن شيشه اي

4

 

 

لام

75

 

 

توري فلزي

40

 

 

ميخ آهني3سانتي

5

 

 

لامل

76

 

 

موتوريخچال

41

 

 

قطره چكان

6

 

 

پوستر دستگاه گردش خون

77

 

 

كاربراتور

42

 

 

سركه

7

 

 

پنبه

78

 

 

مدل موتورچهارزمانه

43

 

 

نعلبكي

8

 

 

فشارسنج

79

 

 

ماشين بخار

44

 

 

ني نوشابه

9

 

 

پوستردستگاه تنفس

80

 

 

پوسترلايه هايي زمين

45

 

 

آهك

10

 

 

بادكنك

81

 

 

انواع كاني ها

46

 

 

يد

11

 

 

لوله پلاستيكي

82

 

 

انواع سنگها

47

 

 

مس

12

 

 

پوسترشش

83

 

 

زغال سنگ

48

 

 

نشاسته

13

 

 

پوستردستگاه دفع ادار

84

 

 

كك

49

 

 

قرص جوشان

14

 

 

پوستركليه

85

 

 

پوسترسلول گياهي وجانوري

50

 

 

جوش شيرين

15

 

 

گلوكز

86

 

 

پوستردستگاهاي بدن

51

 

 

آب اكسيژنه

16

 

 

پروتئين

87

 

 

مدل تنه

52

 

 

ليوان

17

 

 

سديم

88

 

 

مدل نيم تنه

53

 

 

قند

18

 

 

سلولز

89

 

 

اسكلت انسان

54

 

 

سيم نازك مسي

19

 

 

سمباده

90

 

 

ذرت

55

 

 

خاك رس

20

 

 

آهن سولفيد

91

 

 

هيدروكسيدسديم

56

 

 

افلاك نما

21

 

 

گاز تك شعله

92

 

 

پودرژلاتين

57

 

 

آينه تخت –محدب-مقعر

22

 

 

نفت

93

 

 

الكل

58

 

 

چراغ مطالعه

23

 

 

گردنيكل

94

 

 

قيف جداكننده(دكانتور)

59

 

 

چراغ قوه

24

 

 

لامپ

95

 

 

صافي

60

 

 

قيچي

25

 

 

مقوا

96

 

 

قيف

61

 

 

نوارچسب

26

 

 

چراغ قوه ليزري

97

 

 

تشتك

62

 

 

نقاله

27

 

 

آونگ

98

 

 

پوستردستگاه گوارش

63

 

 

پيرابين

28

 

 

پارافين

99

 

 

روغن مايع

64

 

 

منشور

29

 

 

سرب

100

 

 

مايع ظرف شويي

65

 

 

ذره بين

30

 

 

آمونياك

101

 

 

چوب پنبه

66

 

 

انواع عدسي

31

 

 

منيزيم

102

 

 

محلول پپسين

67

 

 

فنر

32

 

 

ليوان فلزي نقره اي

103

 

 

اسيدسيتريك

68

 

 

وزنه

33

 

 

ليوان فلزي سياه

104

 

 

اسيدكلريدريك

69

 

 

طناب

34

 

 

دماسنج بزرگ

105

 

 

اسيدسولفوريك

70

 

 

دستگاه تخليه هوا

35

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:5 |

 

((بنام خداوندبخشنده مهربان))

((ليست موادموردنيازآزمايشگاه درس علوم تجربي سال اول راهنمايي درسال تحصيلي 89-88))

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

رديف

عدم موجودي

موجوددرمدرسه

 

نام ماده

 

 

رديف

 

 

پوسترپرندگان

71

 

 

شكر

36

 

 

قطره چكان

1

 

 

پوسترپستانداران

72

 

 

گچ

37

 

 

لوله آزمايش

2

 

 

پوسترگياهان تك لپه

73

 

 

آهك

38

 

 

دماسنج معمولي

3

 

 

پوسترگياهان دولپه

74

 

 

نبات

39

 

 

دماسنج پزشكي

4

 

 

پوستر خزه

75

 

 

نخ

40

 

 

دماسنج كلوين

5

 

 

پوسترسرخس ها

76

 

 

ليوان شيشه اي

41

 

 

دماسنج فارنهايت

6

 

 

پوسترمخروط داران

77

 

 

ارلن

42

 

 

لوله گير

7

 

 

پوسترنهاندانگان

78

 

 

استوانه مدرج

43

 

 

گيره

8

 

 

پوسترريشه ساقه برگ

79

 

 

پيپت

44

 

 

پايه

9

 

 

پليت

80

 

 

انواع سنگها

45

 

 

دستگاه اانبساط طولي

10

 

 

لام

81

 

 

آهن ربا

46

 

 

دماپا

11

 

 

ميكروسكوپ

82

 

 

قيف جداكننده

47

 

 

نمك

12

 

 

چوب پنبه

83

 

 

كاغذصافي

48

 

 

الكل

13

 

 

نفت

84

 

 

آونگ

49

 

 

ضديخ

14

 

 

بنزين

85

 

 

نيروسنج

50

 

 

چراغ الكلي

15

 

 

سشوار

86

 

 

سطح شيب دار

51

 

 

سيلندرگاز

16

 

 

لامل

87

 

 

فنر

52

 

 

رگلاتور

17

 

 

انبر

88

 

 

شانه

53

 

 

پيك نيك

18

 

 

سوزن

89

 

 

ترازو

54

 

 

شيلنگ گاز

19

 

 

پوسترميكروب ها

90

 

 

وزنه

55

 

 

گازكوچك

20

 

 

شكر

91

 

 

پلاستيك فريزر

56

 

 

دستگاه تقطير

21

 

 

مخمر(خميرترش)

92

 

 

پوستراسكلت داخلي وخارجي

57

 

 

پايه فلزي

22

 

 

بادكنك

93

 

 

پوستردندان علف خوار

58

 

 

توري نسوز

23

 

 

آرد

94

 

 

پوستردندان گياه خوار

59

 

 

آب مقطر

24

 

 

چاقو

95

 

 

پوستردندان همه چيز خوار

60

 

 

نفتالين

25

 

 

گوش پاك كن

96

 

 

پوستربدن پرندگان

61

 

 

يخ خشك

26

 

 

كبريت

97

 

 

پوستربندپايان

62

 

 

براده آهن

27

 

 

سركه

98

 

 

پوستر اسفنج

63

 

 

خاك اره

28

 

 

قند

99

 

 

پوستركيسه تنان

64

 

 

ماسه

29

 

 

سديم نيتريت

100

 

 

پوستركر مها

65

 

 

عدس

30

 

 

هاونگ چيني

101

 

 

پوست نرم تنان

66

 

 

نخود

31

 

 

لوله گير

102

 

 

پوستر خارپوستان

67

 

 

لوبيا

32

 

 

لوله شور

103

 

 

پوستر ماهي ها

68

 

 

استون

33

 

 

گوگرد

104

 

 

پوستردوزيستان

69

 

 

تينر

34

 

 

جيوه

105

 

 

پوستر خزندگان

70

 

 

تتراكلرواتان

35

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 3:4 |

((بنام خداوندبخشنده مهربان))

((ليست ساعات دبيران مرد درس علوم تجربي مدارس راهنمايي شهرستان دلفان درسال تحصيلي 89-88))

 

مدرسه

ساعات تدريس

 

نام خانوادگي ونام دبير

رديف

 

مدرسه

ساعات تدريس

 

نام خانوادگي ونام دبير

 

رديف

غيرموظف

موظف

غيرموظف

موظف

-گاوكش2-گاوكش1

 

12+12

ناصري اميد

31

نظامي-حسيني1

 

12+12

احمدي محمدكرم

1

دانش

 

24

نجف زاده اميدعلي

32

گلباغي-سيكوند

 

12+12

اسدي ناصر

2

يوسفوند1و2

 

12+12

يوسفي حسين

33

شهن آباد-غيرانتفاعي ابوذر

 

12+12

اسكندري غلامحسين

3

سرخانجوب-ديماندول

 

12+12

ويسيان علي

34

سراب احمدوند-مختارآباد

 

12+12

الماسي ايرج

4

صائب

 

12

جعفري شامحمد

35

يوسفوند1

 

24

الماسي علي

5

ليست دبيران خانم درس علوم تجربي مدارس راهنمايي شهرستان دلفان

مله خان

 

24

اميري هادي

6

مدرسه

ساعات تدريس

نام  خانوادگي ونام دبير

رديف

ايرانشهر1و2

4

16+8

بگشيري قدرت

7

غيرموظف

موظف

يوسفوند2

 

24

بهرامي الماس

8

ام البنين1

 

24

آذري نوش اخترالملوك

1

ميرزاآباد1و2

 

12+12

جواد آبادي كريم

9

صديقه كبري

 

24

دوستي مهتاب

2

برخوردار عبدالحسيني-

 4

12+12

حيدري حبيب

10

هجرت-تزكيه2

 

16+8

رشيدي مژده

3

گاوكش 2و1

 

12+12

حيدري رجب

11

ام البنين2

 

24

سبزيان مليحه

4

مرادجان1و2

 

12+12

خزايي نيكزاد

12

برخوردار-تزكيه2

 

12+12

صفي زاده الهه

5

شهن آباد1و2

 

8+16

رستمي قدرت

13

يارآباد-مفتح

 

8+12

طرهاني نسرين

6

گلام بحري دوشيفت

 

12+12

رشيدي سلمان

14

هجرت

 

24

غلامياري افسانه

7

حسن آباد-شهرك امام-شهن آبا د

4

12+12

رضائيان نريمان

15

معرفت

 

24

قبادي فريده

8

چراغ-تاج امير

 

12+12

زماني مجيد

16

كفراج وسراب غضنفر

 

12+12

قدمي معصومه

9

زمانه-شترخفت

 

12+12

سليماني فريدون

17

حضرت مريم

 

24

كرد مريم

10

صبح صادق-باباجان

 

12+12

سليماني محمد

18

خديجه كبري-تزكيه1

 

4+20

محمدي زينب

11

خليفه آباد-مرادآباد

 

12+12

شاه حسيني علي احمد

19

مفتح

 

24

ميرزايي اعظم

12

مطهري1و2

 

12+12

صفريان علي

20

تزكيه1

 

24

هاشمي افسانه

13

يارآباد-دانش

 

8+12

عبدي سجاد

21

 

 

 

 

 

جعفرآباد-شهرك امام

 

12+12

عزيزي علي

22

 

 

 

 

 

خوارزمي

 

24

عليزاده شهمراد

23

 

 

 

 

 

ظفرآباد-حسيني1-حسيني2

4

12+12

محمدپوراسد

24

 

 

 

 

 

فتاح آباد-فخاري

 

12+12

محمدي علي

25

 

 

 

 

 

الفسانه1و2

 

12+12

محمودي سالاري علي

26

 

 

 

 

 

حسيني 2

 

24

مرداني محمدعلي

27

 

 

 

 

 

كفراج-سراب غضنفر

 

12+12

منصوري رضا

28

 

 

مطهري1و2-يوسفوند1و2

4+4

16+8

منصوري كريم

29

 

حسيني1-مطهري1

 

12+12

مهدوي اسماعيل

30

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:56 |

((بسم الله الرحمن الرحيم))

((مشخصات دبيران مرددرس علوم تجربي شهرستان نورآباد دلفان درسال تحصيلي89-88))

روزهاي تدريس درهفته

مدرسه محل تدريس

تلفن محل كار

تلفن منزل

تلفن همراه

 

سنوات

مدرك

 

شماره پرسنلي

 

نام ونام خانوادگي

 

رديف

پنج شنبه

جهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

 

//

//

 

 

 

سنجابي

7362002

7221447

09166606651

15

كارشناسي

38863784

احمدي محمدكرم

1

 

//

//

 

 

 

سيكوند

7915444

7227913

09166607946

21

كارداني

38446131

اسدي ناصر

2

 

 

//

//

//

//

شهن آباد

7383155

7221888

09166604828

19

كارشناسي

38447850

اسكندري غلامحسين

3

 

 

//

//

 

 

سراب احمدوند

7472741

7222538

09166606122

21

كارشناسي

38445554

الماسي ايرج

4

 

 

//

//

//

//

يوسفوند1

7224098

7227329

09166981823

24

كارشناسي

38443231

الماسي علي

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39055844

اميري هادي

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38450706

بگشيري قدرت

7

 

 

//

//

//

//

يوسفوند2

7224098

7225122

09163678215

21

كارشناسي

38445547

بهرامي الماس

8

 

//

 

 

 

//

صائب

7240375

7227401

09166676674

 

كارشناسي

38445755

جعفري شامحمد

9

//

//

 

 

 

 

شهريارميرزاآباد

------

5262526

09163631583

7

كارشناسي

38463899

جواد آبادي كريم

10

 

 

//

//

//

//

برخوردار

 

 

09166604144

9

كارشناسي

39075212

حيدري حبيب

11

//

//

//

 

 

 

گاوكش

------

7452132

09166608053

4

كارداني

38466100

حيدري رجب

12

 

 

//

//

 

 

مرادجان

7432104

7432025

09166608208

9

كارشناسي

390561194

خزايي نيكزاد

13

 

 

//

 

 

//

شهن آباد

7383155

------

09166608055

9

كارداني

62624131

رستمي قدرت

14

 

 

//

//

 

 

فرهنگ گلام بحري

7422310

7223670

09163600438

5

كارداني

39061891

رشيدي سلمان

15

 

 

//

//

 

 

خيام

7323410

7383375

09166606603

8

كارشناسي

39061901

رضائيان نريمان

16

 

//

 

 

//

 

چراغ

------

7221049

09106042367

5

كارداني

38466118

زماني مجيد

17

 

 

//

//

 

 

شترخفت

 

 

09187509510

18

كارشناسي

78744634

سليماني فريدون

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38450128

سليماني محمد

19

//

//

//

//

 

 

خليف آباد-مرادآباد

 

7240107

09166606148

7

كارشناسي

38463881

شاه حسيني علي احمد

20

روزهاي تدريس درهفته

مدرسه محل تدريس

تلفن محل كار

تلفن منزل

تلفن همراه

 

سنوات

مدرك

 

شماره پرسنلي

 

نام ونام خانوادگي

 

رديف

پنج شنبه

جهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

//

//

 

 

 

//

مطهري1و2

7222394

7228528

09166639527

15

كارشناسي

38452481

صفريان علي

21

//

 

 

//

 

//

يارآباد-يوسفوند1

7224098

 

09169618063

2

 

38713178

عبدي سجاد

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78994642

عزيزي علي

23

 

 

//

//

//

//

خوارزمي

7222393

7225123

09163679294

21

كارشناسي

38445522

عليزاده شهمراد

24

 

 

//

//

//

 

حسيني1-ظفرآباد

7223290

7225600

09163678167

8

كارداني

38463874

محمدپوراسد

25

//

//

 

//

//

 

ولايت-زالي آباد

7383614

7383393

09193398541

3

كارداني

38466830

محمدي علي

26

 

 

 

//

//

//

الفسانه

7334170

 

09367892413

7

كارشناسي

38463909

محمودي سالاري علي

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39056236

مرداني محمدعلي

28

 

 

//

 

//

//

كفراج-سراب غضنفر

7342250

7226822

09166676630

18

كارشناسي

38450488

منصوري رضا

29

//

 

 

//

 

 

يوسفوند2

7224098

7221132

09194644229

18

كارداني

38445531

منصوري كريم

30

//

//

//

//

 

 

مطهري1-حسيني1

7223290

7224239

09163671461

20

كارشناسي

38447484

مهدوي اسماعيل

31

//

//

//

 

//

//

گاوكش-دانش

--------

7227246

09166608615

6

كارداني

39056099

ناصري اميد

32

 

 

 

 

 

 

دانش

7221227

 

 

 

كارشناسي

38448581

نجف زاده اميدعلي

33

 

 

 

 

//

//

يوسفوند2

7224094

7226374

09166679654

24

كارشناسي

38444785

يوسفي حسين

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويسيان علي

35

مشخصات دبيران زن درس علوم تجربي شهرستان نورآباد دلفان درسال تحصيلي89-88))

روزهاي تدريس درهفته

مدرسه محل تدريس

تلفن محل كار

سنوات

مدرك

 

شماره پرسنلي

 

نام ونام خانوادگي

 

رديف

پنج شنبه

جهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

 

//

//

//

 

//

ام البنين1

7226503

21

كارداني

38440731

آذري نوش اخترالملوك

1

//

//

//

//

//

//

مريم(متصدي)

7222798

18

كارداني

38450329

جهانيان زينب

2

//

//

//

//

 

 

صديقه كبري

7223196

5

كارشناسي

38460484

دوستي مهتاب

3

//

//

 

 

 

 

صديقه كبري

7222646

3

كارداني

66327053

رشيدي مژده

4

//

//

//

//

 

 

ام البنين2

7226503

2

كارداني

38466862

سبزيان مليحه

5

//

//

//

 

 

 

تزكيه2-برخوردار

7223027

3

كارداني

38466848

صفي زاده الهه

6

 

 

//

 

 

//

يارآباد

-------

9

كارداني

38258980

طرهاني نسرين

7

//

//

//

//

//

//

معرفت(متصدي)

7222798

8

كارشناسي

71117419

عزيزيان زرگران آذر

8

 

 

//

//

//

//

هجرت

7222446

16

كارداني

38452900

غلامياري افسانه

9

//

//

//

 

 

//

معرفت

7222798

12

كارشناسي

38456191

قبادي فريده

10

//

//

 

 

 

 

كفراج –سراب غضنفر

7342250

1

كارداني

38467374

قدمي معصومه

11

 

 

//

//

//

//

مريم

7222798

18

كارشناسي

92905852

كرد نسرين

12

//

//

 

//

//

//

خديجه كبري

7222798

7

كارشناسي

38463553

محمدي زينب

13

رضامنصوري

سرگروه علوم تجربي شهرستان دلفان

 

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:53 |

((بسم الله الرحمن الرحيم))

((جدول زمان بندي درس علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان نورآباد دلفان درسال تحصيلي89-88))

 

سوم راهنمايي

 

دوم راهنمايي

 

اول راهنمايي

                                  پايه  

                            هفته      

ماه                   

رديف

مرورگذشته وآشنايي بادانش آموزان

مرورگذشته وآشنايي بادانش آموزان

مرورگذشته وآشنايي بادانش آموزان

1

 

مهر

 

 

1

ازصفحه 1 تاصفحه 6

ازصفحه 1 تاصفحه 6

ازصفحه 1 تاصفحه 6

2

ازصفحه 7 تاصفحه13

ازصفحه 7 تاصفحه14

ازصفحه 7 تاصفحه13

3

ازصفحه 14 تاصفحه20

ازصفحه 15 تاصفحه22

ازصفحه 14 تاصفحه20

4

ازصفحه 21 تاصفحه 25

ازصفحه 23 تاصفحه 30

ازصفحه 21 تاصفحه 27

1

 

آبان

 

 

2

ازصفحه26 تاصفحه 32

ازصفحه31 تاصفحه 38

ازصفحه28 تاصفحه 34

2

ازصفحه 33 تاصفحه 37

ازصفحه  39تاصفحه 45

ازصفحه 35 تاصفحه 41

3

ازصفحه 38 تاصفحه 44

ازصفحه 46 تاصفحه 51

ازصفحه 42 تاصفحه 48

4

ازصفحه 45 تاصفحه 53

ازصفحه 52 تاصفحه 58

ازصفحه 49 تاصفحه 55

1

 

آذر

 

 

3

ازصفحه54 تاصفحه 61

ازصفحه59تاصفحه 66

ازصفحه56 تاصفحه 61

2

ازصفحه 62 تاصفحه 69

ازصفحه 67 تاصفحه 72

ازصفحه 62 تاصفحه 68

3

ازصفحه70 تاصفحه 76

ازصفحه73 تاصفحه 76

ازصفحه69 تاصفحه 75

4

ازصفحه 77 تاصفحه 80

ازصفحه 77 تاصفحه 82

ازصفحه 76 تاصفحه 82

1

 

دي

 

 

4

ازصفحه 81 تاصفحه 85

ازصفحه 83 تاصفحه 90

ازصفحه 83 تاصفحه 88

2

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

3

4

اعلام نتايج ترم اول

اعلام نتايج ترم اول

اعلام نتايج ترم اول

1

 

بهمن

 

 

5

ازصفحه 86 تاصفحه 92

ازصفحه 91 تاصفحه 96

ازصفحه 89 تاصفحه 95

2

ازصفحه 93 تاصفحه98

ازصفحه 97 تاصفحه102

ازصفحه 96 تاصفحه102

3

ازصفحه 99 تاصفحه 104

ازصفحه 103 تاصفحه 116

ازصفحه 103 تاصفحه 109

4

ازصفحه 105 تاصفحه 110

ازصفحه 117 تاصفحه 120

ازصفحه 110 تاصفحه 117

1

 

اسفند

 

 

6

ازصفحه 111 تاصفحه116

ازصفحه 121 تاصفحه128

ازصفحه 118 تاصفحه124

2

ازصفحه 117 تاصفحه 122

ازصفحه129 تاصفحه 136

ازصفحه 125 تاصفحه 130

3

ازصفحه 123 تاصفحه 128

ازصفحه 137 تاصفحه 144

ازصفحه 131 تاصفحه 136

4

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

1

 

فروردين

 

 

7

2

ازصفحه 129 تاصفحه 133

ازصفحه 145 تاصفحه 151

ازصفحه 137 تاصفحه 142

3

ازصفحه 134 تاصفحه 140

ازصفحه 152 تاصفحه 156

ازصفحه 143 تاصفحه 146

4

ازصفحه 141 تاصفحه 148

ازصفحه 157 تاصفحه 161

ازصفحه 147 تاصفحه 152

1

 

ارديبهشت

 

 

8

ازصفحه 149 تاصفحه 156

ازصفحه 162 تاصفحه 170

ازصفحه 153 تاصفحه 159

2

مروركتاب ورفع مشكلات

مروركتاب ورفع مشكلات

مروركتاب ورفع مشكلات

3

4

رضا منصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان نورآباددلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:45 |

((بنام خداوندحكيم))

((برنامه سالانه سرگروه آموزشي درس علوم تجربي راهنمايي شهرستان دلفان در سال89-88))

عنوان فعاليت جهت بهبود

نيازسنجي

طرح مسئله

عنوان برنامه

1-اجراي كلاس وكارگاه آموزشي هماهنگ درسطح شهرستان بصورت سه ماه يكباربارودعوت ازصاحب نظران              2-تشكيل انجمن علمي معلمان علوم تجربي شهرستان

3-اجراي آزمون علمي هماهنگ بصورت 2هفته يكبار

3-تشكيل جلسه آموزشي دراسفند88

4-تهيه كتب راهنماي معلم براي دبيران

5-ارسال بودجه بندي كتب درآبان88به مدارس

تبادل تجربه وارتقاءسطح علمي همكاران وبه روزنمودن مطالب علمي آنها

بهبودكيفيت آموزشي

بالا نبودن سطح علمي همكاران

 

بالابردن سطح علمي دانش آموزان

طراحي آموزشي

1-اجراي كلاس ضمن خدمت طرح سئوالات                              2-معرفي سئوال برترشهرستان

3-ارسال سي دي بانك سئوالات به مدارس

4-تشكيل كلاس كارگاهي درآذرماه88

5-تشكيل جلسه آموزشي در آذر ماه88

6-تشكيل جلسه آموزشي درارديبهشت88

 

بررسي وتجزيه وتحليل سئوالات مدارس شهرستان

تهيه سي دي بانك سئوالات

عدم آشنايي همكاران باانواع سئوالات امتحاني

سنجش وارزشيابي

1-تشكيل جلسه آموزشي دردي 88

2-خواستن نظرازدبيران سطح شهرستان

3-بررسي نظرات دبيران وارسال بهترين نمونه به استان

تبادل نظربادبيران شهرستان

وجودمطالب ديرفهم دركتاب

حجم زيادمطالب كتب

نقدوبررسي كتب

1-برگزاري كلاس وبلاگ نويسي بصورت ضمن خدمت

2-ايجاد وبلاگ درمدارس و ارسال لينك وبلاگ آنهابه شهرستان وتشويق دبيرووبلاگ برتر

3-تشكيل كلاس كارگاهي درآذرماه88

4-فعال نمودن وبلاگ علوم تجربي شهرستان

تجربه حضوردرشهرستان

عدم اشنايي همكاران باكامپيوتر واينترنت

 

توسعه وبكارگيري فناوري اطلاعات

1-همكاري بيشترمتصديان بادبيران علوم

2-تشكيل كلاس كارگاهي درآذرماه 88

3-انجام نظارت توسط سرگروه بصورت منظم

4-تقويت نظارت سينرژيك(همكارازهمكار)

5-ارسال ليست موادموردنيازبه مدارس

6-انجام مسابقات آزمايشگاهي درمدارس (سال اول)

7-انجام مسابقات آزمايشگاهي سال اول درسطح شهرستان دراسفند88

انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي

بهبود روش ورفع نقايص تدريس

انجام آزمايشات تاحدممكن

عدم انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي

عدم نظارت برفعاليت مدارس

تجهيزمدارس به وسايل وموادموردنياز

فعاليتهاي ابتكاري ومتفرقه

 

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:42 |

 

 

((بنام خداوند بخشنده ي مهربان))

((جدول زمان بندي المپياد علمي علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي درسال تحصيلي89-88))

 

پايه سوم راهنمايي

پايه دوم راهنمايي

پايه اول راهنمايي

تاريخ وروزآزمون

شماره آزمون

ازصفحه1تاصفحه44

ازصفحه1تاصفحه41

 

40ازصفحه1تاصفحه

10/9/88 سه شنبه

1

ازصفحه1تاصفحه76

ازصفحه1تاصفحه76

 

70ازصفحه1تاصفحه

 

23/10/88 چهارشنبه

2

ازصفحه1تاصفحه105

ازصفحه1تاصفحه108

 

ازصفحه1تاصفحه101

20/12/88 پنج شنبه

3

ازصفحه1تاصفحه135

ازصفحه1تاصفحه135

 

ازصفحه1تاصفحه130

28/1/89 شنبه

4

ازصفحه1تاصفحه156

ازصفحه1تاصفحه170

 

ازصفحه1تاصفحه159

12/2/89 يك شنبه

5

 

رضامنصوري

سرگروه درس علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:39 |
www.mansorireza@yahoo.comایمیل

www.olomdelfan.blogfa.comوبلاگ

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:34 |
درتاریخ ۲۵/۰۸/۸۸جلسه گروه علوم تجربی شهرستان دلفان درساعت۹صبح درمحل گروههای آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان دلفان برگزارشد.دراین جلسه نقش پرسشهای مستمردریادگیری واستفاده ازوسایل آزمایشگاهی بحث وتبادل نظربعمل آمددراین جلسه آقای حاجی پورمعاونت آموزشی وبرادرعربی مسئول گروههاحضورداشتندوبه سئوالات دبیران علوم تجربی پاسخ دادندوجلسه درساعت۱۲ظهرپایان یافت وتصمیمات ذیل اتخاذشد:

۱-ارسال موادووسایل موردنیازدرس علوم تجربی دوره راهنمایی به مدارس

۲-ثبت نمرات مستمردردفاترشاخص

۳-استفاده اروسایل آزمایشگاهی موجوددرمدارس وثبت آنها

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 2:28 |
نمونه سوال


+ نوشته شده توسط رضامنصوری در دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 13:15 |